Fragment lekcji
Metodą Callana
Fragment lekcji Metodą Callana

Callan dla dzieci Callan dla dzieci

Metoda Callana na świecie
Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 grudnia 2010 r.
CALLAN SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
z siedzibą w Krakowie, ul. Mała 3
otrzymała
AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY


jako placówka zapewniająca wysoką jakość kształcenia oraz spełniająca określone standardy. Akredytacja została przyznana po przeprowadzeniu oceny działalności Szkoły przez powołany przez kuratora Zespół Akredytacyjny. Zespół Akredytacyjny na podstawie wniosku, dołączonych do niego dokumentów oraz oceny stanu faktycznego, dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w dniu 1 grudnia 2010 roku w miejscu prowadzenia kształcenia, w Krakowie, ul. Mała 3, stwierdził, że Callan Szkoła Języka Angielskiego:

1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
- pomieszczenia dydaktyczne zapewniające prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
- wykorzystywane w procesie kształcenia środki dydaktyczne umożliwiają prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi,
- baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
- baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:
- kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane do prowadzonego kształcenia,
- kadra doskonali swoje umiejętności zawodowe

3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
- programy nauczania dla prowadzonego kształcenia, uwzględniające aktualne rozwiązania w zakresie stosowania nowych technik
- i technologii są udostępniane prowadzącemu i uczestnikom szkolenia,
- modyfikacja programu nauczania i organizacji procesu kształcenia dokonywana jest w oparciu o wyniki ewaluacji prowadzonego kształcenia

i tym samym spełnia wszystkie warunki, konieczne do uzyskania akredytacji MEN (określone w art. 68b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r.).