Kontakt

Aktualności

Aktualności

Kontakt

Regulamin Szkoły Języków Obcych Callan

Zasady uczestnictwa w zajęciach i płatności w Callan Szkole Języków Obcych w Krakowie

1. Każdy Słuchacz, który po raz pierwszy zapisuje się do Callan Szkoły Języków Obcych, ma prawo do skorzystania z dwóch dni lekcji próbnych w wybranej przez siebie grupie.

Słuchacz, który po lekcjach próbnych kontynuuje naukę, wnosi opłatę za kurs, w tym za lekcje próbne.

Słuchacz, który po lekcjach próbnych nie kontynuuje nauki, jest zobowiązany zgłosić pisemnie rezygnację z udziału w kursie przed trzecim dniem zajęć i wówczas jest zwolniony z opłaty za lekcje próbne.

2. Jednorazowa płatność obejmuje okres nie krótszy niż cztery tygodnie. Wpłata za kolejny okres nauki winna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu opłaconych lekcji. Student ma prawo wypowiedzieć umowę uczestnictwa w kursie z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Szkoła nie gwarantuje miejsca na tym samym lub innym kursie uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności określonego w pkt. 2.

4. Brak uczestnictwa w opłaconych zajęciach nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności. Nie ma możliwości odrabiania zajęć i przesuwania wpłaty.

5. Grupa standard nie może liczyć mniej niż 5-ciu uczestników. W przypadku, gdy ilość uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 5 osób, zajęcia mogą być kontynuowane na warunkach proponowanych przez Szkołę.

6. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, opłata za te lekcje zostanie przesunięta na następny okres płatności lub na żądanie uczestnika zostanie zwrócona.

7. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. Covid-19) grupy stacjonarne przechodzą na naukę zdalną – zajęcia odbywają się na interaktywnej platformie Online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach, a ich cena przeliczana jest wg cennika kursów online (cena kursów online jest niższa niż stacjonarnych).

8. Zajęcia w Szkole Callana odbywają się przez cały rok, z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych przez Szkołę. W lipcu i sierpniu organizowane są kursy wakacyjne.

Zasady uczestnictwa i płatności w kursach języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

1. Opłata za kurs może być uiszczona jednorazowo za cały semestr z góry lub w dwóch ratach, przy czym kwota opłaty jednorazowej jest niższa.

Wpłata pierwszej raty za semestr zimowy wnoszona jest do dnia 5 września lub – dla nowych uczniów – po 2 dniach lekcji próbnych, a drugiej nie później niż 2 listopada.

Wpłata pierwszej raty za semestr letni wnoszona jest w dniu rozpoczęcia zajęć w drugim semestrze, a drugiej raty – do 2 kwietnia.

Konto Szkoły:
Bank ING 54 1050 1445 1000 0097 3159 0809

2. Szkoła nie gwarantuje miejsca na kursie Uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności określonego w pkt.1.

3. Jeżeli osoba nie uczestniczy w opłaconych zajęciach z przyczyn leżących po jej stronie: wyjazd, choroba itp. zajęcia te przepadają. W takim przypadku nie ma możliwości odrabiania zajęć, przesuwania wpłaty czy zwrotu pieniędzy za zapłacone lekcje.

4. Grupa Standard nie może liczyć mniej niż 5-ciu uczestników. W przypadku, gdy ilość uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 5 osób, zajęcia mogą być kontynuowane na warunkach proponowanych przez Szkołę.

5. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, pieniądze za te lekcje zostaną zwrócone w całości lub wpłata zostanie przesunięta na następny okres płatności.

6. Nie ma możliwości przeliczenia płatności za zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na lekcje indywidualne. Student ma prawo wypowiedzieć umowę uczestnictwa w kursie z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

7. Harmonogram dni wolnych od zajęć opublikowany jest na stronie internetowej.

8. W naszej Szkole wszystkie dzieci powinny przestrzegać zasad kulturalnego zachowania. Nie mogą głośnym zachowaniem, bieganiem, krzykami utrudniać prowadzonych w innych salach lekcji. W trakcie zajęć w swojej grupie nie można rozmawiać z kolegami, chodzić po sali, jeść, pić, używać telefonu komórkowego, bo zakłóca to rytm lekcji i przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom. Dzieci, które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji, mogą otrzymać ustne upomnienie ze strony nauczyciela, upomnienie z powiadomieniem rodziców, a w razie powtarzania się niewłaściwych zachowań, mogą zostać wykreślone z grupy, z zachowaniem prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione na zajęcia.

9. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. Covid-19) grupy stacjonarne przechodzą na naukę zdalną – zajęcia odbywają się na interaktywnej platformie Online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach, a ich cena przeliczana jest wg cennika kursów online (cena kursów online jest niższa niż stacjonarnych).

10. Oświadczam, że moje Dziecko nie ma objawów żadnej choroby zakaźnej (np. kaszel, katar, temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, wymioty, biegunka). Zobowiązuję się do poinformowania Callan Szkoły Języków Obcych o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej w związku z Covid-19 (SARS-CoV-2) w najbliższym otoczeniu moim i mojego Dziecka.

10.1 Ponadto oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni moje Dziecko nie miało kontaktu:
a) z osobą zakażoną SARS-CoV-2
b) z osobą przebywającą w izolacji (podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2)
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

10.2 Oświadczam, że jestem świadomy/-a obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego podczas stanu pandemii.

10.3 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego Dziecka.

10.4 Oświadczam, że zapisując Dziecko na kurs języka angielskiego w czasie stanu pandemii
Covid-19 jestem świadomy/-a istnienia ryzyka zakażenia Covid-19, a w przypadku ewentualnego zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.

11. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za przyprowadzanie i odprowadzanie swojego dziecka na zajęcia języka angielskiego w Callan Szkole Języków Obcych.

Zasady uczestnictwa w lekcjach indywidualnych i płatności
w Callan Szkoła Języków Obcych w Krakowie

1. Lekcja powinna być opłacona najpóźniej 2 dni przed terminem planowanych zajęć.

2. Szkoła nie gwarantuje kontynuacji zajęć osobom, które nie dotrzymają terminu płatności określonego w pkt. 1.

3. Brak uczestnictwa w zajęciach nie uprawnia Uczestnika do zwrotu dokonanej płatności.

4. Zajęcia indywidualne Uczestnik może odwołać tylko w przypadku, gdy powiadomi Recepcję Szkoły o swojej absencji w formie pisemnej, tj. drogą mailową do godzinny 18.00 poprzedniego dnia roboczego. Nie ma możliwości odwołania zajęć w soboty, niedziele oraz święta.

5. W ciągu miesiąca można odwołać maksymalnie 20% umówionych zajęć.

6. Harmonogram zajęć indywidualnych powinien być uzgodniony z Recepcją Szkoły z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

7. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. COVID-19) zajęcia stacjonarne przechodzą na formę zdalną – lekcje odbywają się na interaktywnej platformie online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach, a ich cena przeliczana jest wg cennika kursów online (cena kursów online jest niższa niż stacjonarnych).

8. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. COVID-19) Uczestnik kursu stacjonarnego zobowiązuje się dostosować do zaleceń ochrony indywidualnej rekomendowanych przez stosowne służby.

9. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, pieniądze za te lekcje zostaną przesunięte na następny okres płatności lub na życzenie Uczestnika wpłata może zostać zwrócona.

10. Opłacone lekcje należy wykorzystać w terminie do 5 miesięcy od daty wpłaty. Po przekroczeniu tego terminu Szkoła nie jest zobowiązana do zwrotu dokonanej wpłaty. Student ma prawo wypowiedzieć umowę uczestnictwa w kursie z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zasady uczestnictwa w kursach wakacyjnych i ich opłacania
w Callan Szkoła Języków Obcych w Krakowie

1. Każdy Słuchacz, który po raz pierwszy zapisuje się do Callan Szkoły Języków Obcych, ma prawo do skorzystania z dwóch dni lekcji próbnych w wybranej przez siebie grupie.

Słuchacz, który po lekcjach próbnych kontynuuje naukę, wnosi opłatę za kurs, w tym za lekcje próbne.

Słuchacz, który po lekcjach próbnych nie kontynuuje nauki, jest zobowiązany zgłosić pisemnie rezygnację z udziału w kursie przed trzecim dniem zajęć i wówczas jest zwolniony z opłaty za lekcje próbne.

2. Jednorazowa płatność obejmuje okres nie krótszy niż cztery tygodnie. Wpłata za kolejny okres nauki winna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu opłaconych lekcji.

3. Szkoła nie gwarantuje miejsca na tym samym lub innym kursie uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności określonego w pkt. 2.

4. Brak uczestnictwa w opłaconych zajęciach nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności. Nie ma możliwości odrabiania zajęć i przesuwania wpłaty.

5. Grupa standard nie może liczyć mniej niż 6-ciu uczestników. W przypadku, gdy ilość uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 6 osób, zajęcia mogą być kontynuowane na warunkach proponowanych przez Szkołę.

6. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, opłata za te lekcje zostanie przesunięta na następny okres płatności lub na żądanie uczestnika zostanie zwrócona.

7. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. Covid-19) grupy stacjonarne przechodzą na naukę zdalną – zajęcia odbywają się na interaktywnej platformie Online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach, a ich cena przeliczana jest wg cennika kursów online (cena kursów online jest niższa niż stacjonarnych).

8. Zajęcia w Szkole Callana odbywają się przez cały rok, z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych przez Szkołę. W lipcu i sierpniu organizowane są kursy wakacyjne.