Regulamin Szkoły Języków Obcych Callan

Zasady uczestnictwa i płatności w kursach grupowych dla dorosłych

1. Każdy Słuchacz, który po raz pierwszy zapisuje się do Callan Szkoły Języków Obcych, ma prawo do skorzystania z dwóch dni lekcji próbnych w wybranej przez siebie grupie.

1.1 Słuchacz, zapisując się na kurs, jest zobowiązany do wniesienia zaliczki w wysokości 150 zł przed rozpoczęciem zajęć, w terminie uzgodnionym z Sekretariatem Szkoły.

1.2 Słuchacz, który po dwóch dniach lekcji próbnych kontynuuje naukę, wnosi opłatę za kurs przed trzecim dniem zajęć, w tym za lekcje próbne oraz roczną opłatę administracyjną. Kwota zaliczki jest wliczona w cenę kursu.

1.3 Słuchacz, który po lekcjach próbnych nie kontynuuje nauki, jest zobowiązany zgłosić pisemną rezygnację z udziału w kursie przed trzecim dniem zajęć i wówczas jest zwolniony z opłaty za lekcje próbne oraz otrzymuje zwrot wniesionej zaliczki.

1.4 Termin rozpoczęcia zajęć ustalony z Sekretariatem Szkoły jest nieprzesuwalny, a nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat za lekcje (licząc od pierwszego dnia lekcji próbnych).

1.5 Jeśli Słuchacz nie dotrzyma terminu rezygnacji (pkt. 1.3) z zaliczki potrącana jest należność (wg obowiązującego cennika) za jego miejsce na lekcjach w grupie, do której się zapisał. Potrącanie należności ma miejsce aż do momentu pisemnej rezygnacji. Jeśli kwota potrącanych należności osiągnie wartość zaliczki tj. 150 zł, Słuchacz zostaje skreślony z listy członków grupy, a na jego miejsce może zapisać się kolejna osoba.

2. Jednorazowa płatność obejmuje okres nie krótszy niż cztery tygodnie. W przypadku kontynuacji kursu wpłata za kolejny okres nauki winna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu opłaconych lekcji.

3. Szkoła nie gwarantuje miejsca na tym samym lub innym kursie Uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności, określonego w pkt. 2.

4. Brak uczestnictwa w opłaconych zajęciach nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności. Nie ma możliwości odrabiania zajęć i przesuwania wpłaty.

5. Grupa standard nie może liczyć mniej niż 5-ciu uczestników. W przypadku, gdy ilość Uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 5 osób, zajęcia mogą być kontynuowane na warunkach proponowanych przez Szkołę.

6. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, opłata za te lekcje zostanie przesunięta na następny okres płatności lub na żądanie uczestnika zostanie zwrócona.

7. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. Covid-19) grupy stacjonarne przechodzą na naukę zdalną – zajęcia odbywają się na interaktywnej platformie Online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach.

8. Zajęcia w Szkole Callana odbywają się przez cały rok, z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz  dni wyznaczonych przez Szkołę. W lipcu i sierpniu organizowane są kursy wakacyjne. Dokładny kalendarz dni wolnych od zajęć na dany rok szkolny jest dostępny w Aktualnościach.

Zasady uczestnictwa i płatności w kursach języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

1. Opłata za kurs może być uiszczona jednorazowo za cały semestr z góry lub w dwóch ratach, przy czym kwota opłaty jednorazowej jest niższa.

Wpłata pierwszej raty za semestr zimowy wnoszona jest do dnia 5 września lub – dla nowych uczniów – po 2 dniach lekcji próbnych, a drugiej nie później niż 2 listopada.

Wpłata pierwszej raty za semestr letni wnoszona jest w dniu rozpoczęcia zajęć w drugim semestrze, a drugiej raty – do 2 kwietnia.

Przy pierwszej wpłacie Uczestnik wnosi roczną opłatę administracyjną  w wysokości 40 zł. 

Konto Szkoły:
Bank ING 54 1050 1445 1000 0097 3159 0809

2. Szkoła nie gwarantuje miejsca na kursie Uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności określonego w pkt.1.

3. Jeżeli osoba nie uczestniczy w opłaconych zajęciach z przyczyn leżących po jej stronie: wyjazd, choroba itp. zajęcia te przepadają. W takim przypadku nie ma możliwości odrabiania zajęć, przesuwania wpłaty czy zwrotu pieniędzy za zapłacone lekcje.

4. Grupa Standard nie może liczyć mniej niż 5-ciu Uczestników. W przypadku, gdy ilość Uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 5 osób, zajęcia mogą być kontynuowane na warunkach proponowanych przez Szkołę.

5. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, pieniądze za te lekcje zostaną zwrócone w całości lub wpłata zostanie przesunięta na następny okres płatności.

6. Nie ma możliwości przeliczenia płatności za zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży na lekcje indywidualne. Student ma prawo wypowiedzieć umowę uczestnictwa w kursie z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

7. Harmonogram dni wolnych od zajęć opublikowany jest na stronie internetowej.

8. W naszej Szkole wszystkie dzieci powinny przestrzegać zasad kulturalnego zachowania. Nie mogą głośnym zachowaniem, bieganiem, krzykami utrudniać prowadzonych w innych salach lekcji. W trakcie zajęć w swojej grupie nie można rozmawiać z kolegami, chodzić po sali, jeść, pić, używać telefonu komórkowego, bo zakłóca to rytm lekcji i przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom. Dzieci, które przeszkadzają w prowadzeniu lekcji, mogą otrzymać ustne upomnienie ze strony nauczyciela, upomnienie z powiadomieniem rodziców, a w razie powtarzania się niewłaściwych zachowań, mogą zostać wykreślone z grupy, z zachowaniem prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione na zajęcia.

9. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. Covid-19) grupy stacjonarne przechodzą na naukę zdalną – zajęcia odbywają się na interaktywnej platformie Online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach.

10. Oświadczam, że moje Dziecko nie ma objawów żadnej choroby zakaźnej (np. kaszel, katar, temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, wymioty, biegunka). Zobowiązuję się do poinformowania Callan Szkoły Języków Obcych o wszelkich zmianach sytuacji zdrowotnej w związku z Covid-19 (SARS-CoV-2) w najbliższym otoczeniu moim i mojego Dziecka.

10.1 Ponadto oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni moje Dziecko nie miało kontaktu:
a) z osobą zakażoną SARS-CoV-2
b) z osobą przebywającą w izolacji (podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2)
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.

10.2 Oświadczam, że jestem świadomy/-a obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego podczas stanu pandemii.

10.3 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego Dziecka.

10.4 Oświadczam, że zapisując Dziecko na kurs języka angielskiego w czasie stanu pandemii
Covid-19 jestem świadomy/-a istnienia ryzyka zakażenia Covid-19, a w przypadku ewentualnego zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.

11. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za przyprowadzanie i odprowadzanie swojego dziecka na zajęcia języka angielskiego w Callan Szkole Języków Obcych.

Zasady uczestnictwa i płatności w lekcjach indywidualnych

1. Lekcja powinna być opłacona najpóźniej 2 dni przed terminem planowanych zajęć. Przy pierwszej wpłacie Uczestnik wnosi roczną opłatę administracyjną w wysokości 40 zł.

2. Szkoła nie gwarantuje kontynuacji zajęć osobom, które nie dotrzymają terminu płatności określonego w pkt. 1.

3. Brak uczestnictwa w zajęciach nie uprawnia Uczestnika do zwrotu dokonanej płatności.

4. Zajęcia indywidualne Uczestnik może odwołać tylko w przypadku, gdy powiadomi Recepcję Szkoły o swojej absencji w formie pisemnej, tj. drogą mailową do godzinny 18.00 poprzedniego dnia roboczego. Nie ma możliwości odwołania zajęć w soboty, niedziele oraz święta.

5. W ciągu miesiąca można odwołać maksymalnie 20% umówionych zajęć.

6. Harmonogram zajęć indywidualnych powinien być uzgodniony z Recepcją Szkoły z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

7. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. COVID-19) zajęcia stacjonarne przechodzą na formę zdalną – lekcje odbywają się na interaktywnej platformie online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach.

8. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. COVID-19) Uczestnik kursu stacjonarnego zobowiązuje się dostosować do zaleceń ochrony indywidualnej rekomendowanych przez stosowne służby.

9. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, pieniądze za te lekcje zostaną przesunięte na następny okres płatności lub na życzenie Uczestnika wpłata może zostać zwrócona.

10. Opłacone lekcje należy wykorzystać w terminie do 5 miesięcy od daty wpłaty. Po przekroczeniu tego terminu Szkoła nie jest zobowiązana do zwrotu dokonanej wpłaty. Student ma prawo wypowiedzieć umowę uczestnictwa w kursie z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Zasady uczestnictwa i płatności w WARSZTATACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Przy zapisie Dziecka na WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY należy wnieść zaliczkę w wysokości 250 zł. Pozostałą kwotę należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć, w terminie uzgodnionym z Sekretariatem Szkoły. Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w warsztatach oraz otrzymania zwrotu wpłaconej zaliczki wyłącznie w przypadku zgłoszenia pisemnej rezygnacji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

2. Szkoła nie gwarantuje miejsca na kursie Uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności określonego w pkt. 1.

3. Brak uczestnictwa w opłaconych zajęciach nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności. Nie ma możliwości odrabiania zajęć i przesuwania wpłaty.

4. Grupa nie może liczyć mniej niż 5-ciu Uczestników. W przypadku, gdy ilość Uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 5 osób, zajęcia mogą być kontynuowane  na warunkach proponowanych przez Szkołę.

5. Opiekun Dziecka akceptuje program WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY dostępny na stronie:

https://callan.krakow.pl/warsztaty-dla-dzieci/