Polityka ochrony prywatności

W pełni respektujemy prawo użytkowników serwisu Callan Szkoła Języków Obcych (www.callan.krakow.pl) do ochrony prywatności.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Szkoła Języków Obcych Callan (administrator danych) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze Szkołą Języków Obcych Callan, ul. Zwierzyniecka 14/4, 31-103 Kraków. Callan

Źródła informacji

Serwis zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

 • Formularz zapisów na test poziomujący – wypełniany i przesyłany przez osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursach dla zaawansowanych. Formularz zawiera dane niezbędne do ustalenia dogodnego dla Studenta terminu wypełnienia testu kwalifikacyjnego.
 • Teachers vacancy and recruitment information – wypełniany przez osoby zainteresowane pracą jako nauczyciele w Callan Szkoła Języków Obcych. Dane w nim zawarte są niezbędne do przeprowadzenia właściwego procesu rekrutacji.
 • Korespondencja elektroniczna (e-mail) – dane osobowe i adres e-mail wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia korespondencji.
 • Logi systemowe – dane, jakie przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdej wizycie na stronach serwisu. Dane te zawierają różne informacje, m.in. adres IP internauty, na podstawie którego można ustalić, skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane w celach statystycznych i technicznych, związanych z administracją serwisem internetowym Callan Szkoła Języków Obcych.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Szkoła Języków Obcych Callan przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 1. Podjęcia na Pani/Pana życzenie działań zmierzających do zapisania się na test kwalifikacyjny lub na kurs w naszej Szkole,(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Do wykonania usługi lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ze Szkołą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W celach informowania o bieżących i planowanych kursach oraz wydarzeniach organizowanych przez Szkołę,(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania się na test poziomujący i kurs w naszej Szkole. Jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Szkoły. Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zapisania się na test i kurs w naszej Szkole oraz świadczenia przez Szkołę usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko następującym odbiorcom:

1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

2. W przypadku korzystania z platformy e-learningowej dane osobowe (imię, nazwisko oraz e-mail) będą przekazane właœcicielowi platformy – Callan Method Organization z siedzibą w Londynie.

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) przechowywane będą przez okres 6 lat, a w zakresie dotyczącym przebiegu nauki, wyników testów, certyfikatów 30 miesięcy od daty zakończenia kursu lub do momentu odwołania zgody (w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie).

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Języków Obcych Callan, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.

W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw.prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.